Dotacje UE

Projekt pn. „Rozbudowa zasobów technicznych w celu zwiększenia konkurencyjności firmy” realizowanego przez firmę Zakład Remontowy Urządzeń Elektromechanicznych ZRUE Andrzej Kozicki w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”.

Wartość projektu: 984 000,00 PLN.
Dofinansowanie projektu: 680 000,00 PLN.